top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

​Elke opdracht of bestelling aan Maura Melis is onderhevig aan de algemene voorwaarden die bij elke offerte en factuur worden meegestuurd.

PRIVACY

 01  Algemeen?

Maura Melis hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maura Melis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als Maura Melis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Maura Melis  

Adres: Klaterstraat 35, 2830 Willebroek (Blaasveld)

Mailadres: maura@mauramelis.be

Telefoonnummer: +32 494 668 270

 02  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

​Jouw persoonsgegevens worden door Maura Melis verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Maura Melis en de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst(uitvoering overeenkomst)

 • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

 • Om onze werking en service te evalueren

 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 03  Verstrekking aan derden

​De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 04  Cookies

Cookies vervullen een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden.

Met onze cookies:

 • Werkt onze website zoals het hoort

 • Is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal

 • Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van onze website

 • Kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel

 

Wat onze cookies NIET doen:

 • Zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies worden automatisch geanonimiseerd en zijn dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken.

 •  Uw data doorspelen naar derden.

 

U kunt niet kiezen ze niet toe te laten, tenzij u onze website verlaat.

U kunt in uw browser settings wel cookies uitschakelen in uw instellingen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken.

​​​

​ 05  Bewaartermijn

Maura Melis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Maura Melis verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.

​​​

​06  Beveiliging van de gegevens

​Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Maura Melis van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.​

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

​​07  Je rechten omtrent je gegevens

​Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren.  

Tevens kun je bezwaarindienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

​​​

​08  Klachten

​Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

​​​​

09  Wijziging privacyverklaring 

​Maura Melis kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

INTELLECTUEEL EIGENDOM & COPYRIGHT

Alle intellectuele eigendomsrechten van Maura Melis (tekeningen, modellen en schema’s, methodes van opleiding, analyse, onderzoek en rapportering, programma’s, werkwijzes en procedures) zijn en blijven eigendom van Maura Melis, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, en ongeacht het aandeel van de klant of derden in de totstandkoming ervan. Ook de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, ...) eigendom zijn en blijven van Maura Melis. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Maura Melis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Maura Melis is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Maura Melis biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Maura Melis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Maura Melis behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

bottom of page